Ettevõttele

Eesti Inseneride Liit (EIL) ootab toetajatena liituma kõiki ettevõtteid. Täna on juriidilised liikmed Viru Keemia Grupp AS, KH Energia-Konsult AS, Grafitek OÜ, Ecomatic AS. Juriidilised liikmed saavad ühtlasi koha juhatuses. Liiduga liitumiseks palun kirjutada Eesti Inseneride Liidu presidendi e-postiaadressile igor.krupenskiPildiotsingu at tulemusinsener.ee.

Inseneride järelkasvu strateegia

Viimase OSKA uuringu [1] kohaselt on lähi kümnendil Eestis puudu 2/3 inseneridest ning praeguse
seisuga katavad ülikoolilõpetajad vaid 1/3. Sarnaselt töötlevale tööstusele on ka ehitussektoris
inseneride puudus väga teravalt tunda. Kuigi 2022. aastal oli Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) I astme
kõrghariduse valikul Ehitiste projekteerimine ning ehitusjuhtimine populaarsuselt teine eriala, kuhu
hetkel on lubanud õppima asuda 128 üliõpilast [2], siis isegi koos TTÜ teiste ehitusvaldkonna erialade
ja Tallinna Tehnikakõrgkooli sisseastujatega [3] ei kata see vajaminevate inseneride ja spetsialistide
arvu, seda enam, et kõik sisseastujad ei lõpeta. [4]

Hetkel ei ole noortel selget pilti, mida inseneri elukutse tähendab ning milliseid võimalusi inseneeria
ja tehnoloogia valdkonnad endas kätkevad. Süstemaatiline ja mitmekülgne kokkupuude inseneeriaga
varajasest east nii formaalses, mitteformaalses kui ka informaalses õppes toetab haridustee jätkamist
selle valdkonna erialadega. Teadlik erialavalik toetab mõtestatud õpet, mis omakorda loob eelduse
lõpetajate arvukuse tõusuks. Seepärast oleme oma esimese nelja aasta tegevuste peamiseks
eesmärgiks võtnud noorte teadlikkuse tõstmise ning üldhariduskoolides MATIK (matemaatika,
teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja kunstide) õppe sisseseadmise toetamise.

Teadlikuse tõstmiseks jätkame juba alustatud kogemuslugude avaldamisega ning meie
sotsiaalmeedia ja digikanalite elavndamisega ja uuendamisega, et insener.ee kontod ja koduleht
oleksid noorte jaoks kaasahaaravad ja inspireerivad inseneeriaalased infoallikad. Me oleme loomas
noorte inseneeriaalast infokirja ning korraldame gümnaasiumites inseneeriaalaseid infopäevi koos
ettekannete ja töötubadega. Meil on kavas alustada ka iga-aastase veebipõhise võistlussarjaga, mille
eesmärgiks on noortele inseneeria erinevaid tahke tutvustada.

MATIK õppe sisseseadmise toetamiseks oleme loomas praktilisi ja elulisi projektiõppest lähtuvaid
õppematerjale. Nende eesmärgiks on lisaks MATIK ainete huvitavaks muutmisele pakkuda ka
karjääriõpet. Õppematerjalid luuakse koostöös ettevõtetega ning need pakuvad noortele võimaluse
lahendada nendele kohandatud probleeme, mis tuginevad ettevõtetes esinevatele väljakutsetele.
Hetkel on meil olemas 7. klassi loodusõpetuse materjalide kava, kuid plaanis on luua materjalid
põhikooli III astmest gümnaasiumi lõpuni välja. Lisaks õppematerjalidele tahame aidata koolidel
juurutada ülemaailmset STEAM päeva tähistamist. Mitteformaalne õpe on noorte haridustee väga
oluline osa, mistõttu on meil kavas toetada tehnika- ja teadushuviringide laienemist ja arenemist ning
inseneeria valdkonna huvitegevuse populariseerimiseks oleme teinud ka esimesed sammud järgmisel
aastal esmakordselt toimuva MATIK festivali organiseerimiseks.

Strateegia järgmise nelja aastaga soovime veel toetada ja arendada inseneeria ja tehnoloogia
valdkonna osapoolte koostööd ning aidata kaasa inseneeria ja tehnikavaldkonna hariduse
õppimisvõimaluste parandamisele. Strateegia realiseerimiseks on kaasatud nii avalik- kui ka erasektor
ning meil on hea meel teatada, et alates juulist on strateegial ka esimene partner – RAMM Ehitus.
RAMM Ehituse juhatuse liikme Priit Raua sõnul on tegemist igati tervitatud ettevõtmisega. 15-
aastase kogemusega RAMM Ehituse jaoks on hea meeskond oluline väärtus, millesse tuleb
panustada, mistõttu on ettevõte otsustanud Eesti Inseneride Liidu inseneride järelkasvu strateegia
tegevustele kaasa aidata. Juulis sõlmiti partnerlusleping, mis esialgu kestab kolm aastat.

1. https://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2018/10/OSKA_Toostus_veebi.pdf
2. https://sais.ee/PublicInfo/Rankings?institutionId=13732f07-75e0-4c0d-8b2f-83ab65116d7b
3. https://sais.ee/PublicInfo/Rankings?institutionId=13732f07-75e0-4c0d-8b2f-83ab65116d7b
4. https://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2016/11/ehitus.pdf

Eesti Inseneride Liidu inseneride järelkasvu strateegia partnerettevõtteks hakkamiseks palun saata e-kiri projektijuhile Kristi Kandimale aadressil kristi.kuusemetsPildiotsingu at tulemusinsener.ee.

Partnerina osalemine aitab eelkõige kaasa Eesti ettevõtlusele, sest koolitatakse spetsialiste, kelle järele on reaalne nõudlus tööjõuturul ja kaob ära vajadus otsida spetsialiste välismaalt.