Tehnoloogiahüpe

Tehnoloogiahüpe on Eesti Inseneride Liidu poolt algatatud programm, millega populariseeritakse tehnikaharidust, et muuta tehnoloogia üheks prioriteetseks valdkonnaks ja teha Eestist tehnoloogiariik. Probleemiks on, et Eestis ei ole piisavalt inseneri-  ja tehnikaharidusega inimesi ja eesmärgiks on seatud seda valdkonda eelisarendada. Programmi sihtrümaks on peamiselt noored, kellele pakuvad huvi tehnika ja reaalained, et suunata neid õppima tehnikaerialasid.

Ennekõike noortele, kes teevad või hakkavad tegema oma haridus- ja tööalaseid valikuid, kuid ka ühiskonnale laiemalt, et muuta hoiakuid. Tehnoloogihüpe on mõeldud igas vanuses inimesele, kellele pakub huvi tehnika, tehnoloogia ja kõik mis sellega kaasas käib. Eesmärk on tuua valdkond lähemale ka inimestele, kes sellega igapäevaselt kokku ei puutu, noortes tekitada huvi tehnikahariduse vastu ja suunata neid valima inseneri elukutse.

Eesmärk: Ühiskonna hoiakute muutmine, tehnikateadused Eesti järgmise 20 aasta prioriteediks.

 • 6 aasta pärast – 60% rohkem noori astub ülikooli reaalerialale.
 • 10 aasta pärast – Eestis on 4 tipptasemel tehnoloogiavaldkonda.
 • 20 aasta pärast – Eesti on kõrgtehnoloogiline riik 3 globaalse suurfirma arenduskeskustega.

Tulemus:

 • Ühiskond teadvustab vajadust inseneride järgi ja seab tehnoloogiavaldkonna järgmise 20 aasta prioriteediks.
 • Tehnikaerialadele astujate ja lõpetajate arv suureneb.
 • Erinevad propageerimisega tegelevad asutused hakkavad tegema koostööd.

Mõningaid artikleid inseridest, inseneeriast ja tehnika- ning humanitaaralade õppimisest:

 • Ühtne bränd tehnikateaduste propageerimise projektidele;
 • Tehnikavaldkonna laiaulatuslik propageerimine;
 • Koostöö ettevõtetega;
 • Ühtne turundusplaan;
 • Põnevad projektid õpilastele ja tudengitele, et teha tehnikaõpe haaravaks.

Inseneride järelkasvu strateegia

Viimase OSKA. Eestis on inseneride puudus väga suur ning probleemi lahendamisse panustamiseta olukord paremaks ei muutu. Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosiprogrammi OSKA raporti põhjal on kvalifitseeritud tööjõu puudus oluline töötleva tööstuse kasvu pidurdav tegur. Selle kohaselt on lähi kümnendil Eestis puudu 2/3 inseneridest ning praeguse seisuga katavad ülikoolilõpetajad vaid 1/3.

Seepärast oleme arendamas pikaajalist inseneride järelkasvu strateegiat, millega ühendame ühte võrgustikku juba olemasolevaid noortele suunatud inseneride järelkasvu programme ning loome uusi viise, kuidas inseneeriat noortele lähemale tuua ja seda populariseerida. Me tahame näidata kui põnev, mitmekülgne ja vajalik on inseneri elukutse ning miks peaksid inimesed oma tulevikku just inseneeria valdkonnas nägema. Kui maa tuleb täita lastega, siis meie tahame täita tööturu tehniliste spetsialistidega!

Inseneride järelkasvu strateegia peamiseks eesmärgiks on luua süstemaatiline lähenemine, mis tagab insenerierialade lõpetajate arvu tõusu. Seepärast lähtume oma tegevusega viiest tegevussuunast:

 1. Inseneeria populariseerimine ning teavitustöö
 2. Inseneeria ja tehnoloogia valdkonna osapoolte koostöö arendamine,
 3. Üldhariduskoolides inseneeria ja tehnikavaldkonna süstemaatilise kaasamine ja õpetamine
 4. Teaduse ja tehnika huviringide tegevuse toetamine ja arendamine
 5. Inseneeria ja tehnikavaldkonna hariduse õppimisvõimaluste parandamine

Strateegia 2022-2025 aastate põhifookus on inseneeria erialadele sisseastujate arvukuse tõstmine. Selle tagamiseks on esimeste aastate tegevused peamiselt suunatud inseneeria valdkonna tutvustamisele formaalses, mitteformaalses ja informaalses õppes. Järgmise 4 aasta tegevustega tahame tõsta noorte teadlikust inseneeria valdkonnast ja selle karjäärivõimalustest ning tõsta huvi STEAM ainete ja huvitegevuse vastu, et noored teeksid teadliku erialavaliku. Teadlik erialavalik toetab mõtestatud õpet, mis loob eelduse ka lõpetajate arvukuse tõusuks.

Inseneride järelkasvu strateegia mitmekülgseks ja jätkusuutlikuks realiseerimiseks otsime endale partnereid. Teie ettevõtte saaks meie kavandatud õppematerjalide kaudu kujundada noorte haridust ja tulevikuvalikuid või aidata meil süstemaatiliselt noori inseneeriale lähemale tuua, ühinedes meie partnerpaketiga. Partnerina osalemine aitab eelkõige kaasa Eesti ettevõtlusele, sest mida rohkem noori astub tehnilistele erialadele, seda rohkem koolitatakse spetsialiste, kelle järele on reaalne nõudlus tööjõuturul ja kaob ära vajadus otsida spetsialiste välismaalt.

Kui soovite meie järelkasvu strateegiast ja selle tegevuskavast lähemalt kuulda või tahad meie parneriks hakata, siis võtke ühendust projektijui Kristi Kuusemetsaga aadressil kristi.kuusemets(at)insener.ee.

Strateegia partnerid

© 2022 Eesti Inseneride Liit MTÜ