Tehnoloogiapakt

Teadus- ja tehnoloogiapakt

Teadus- ja tehnoloogiapakt on koostöölepe riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtlus-, haridus- ja kolmanda sektori vahel teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna ühiseks toetamiseks. Teadus- ja tehnoloogiapakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis.

Teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärk on:

 • teadvustada laiemale avalikkusele teaduse, tehnoloogia ja inseneeria olulist rolli ühiskonna ja majanduse arengus;
 • kaasata erinevaid osapooli ja ressursse valdkonna arengute toetamiseks ning loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna oskuste edendamiseks;
 • luua tervikpilt erinevate osapoolte tegevustest teaduse, tehnoloogia ja inseneeria vastu huvi äratamisel, õppimise edendamisel, karjäärivõimaluste tutvustamisel ja töökohtade leidmise toetamisel;
 • saavutada pakti osapoolte tegevuste koordineeritus ja koosmõju valdkonna jätkusuutliku arengu tagamiseks, mis kindlustab riiklike strateegiate eesmärkide täitmise nii lühikeses kui pikas perspektiivis.

Teadus- ja Tehnoloogiapakti raames töötatakse välja tegevuskava kolmes põhisuunas:

 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas;
 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel;
 3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine.

 

 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ning selleks vajalikud tegevused:
 • lastes ja noortes positiivsete hoiakute kujundamine, situatsioonilise huvi väljaarendamine sügavamaks personaalseks huviks, soodustamaks paremat ettevalmistust LTTs;
 • teaduse-, tehnika- ja tehnoloogiaringide ning huvihariduse kättesaadavuse suurendamine, õppesisu ja tugisüsteemide arendamine, formaalhariduse ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste lõimimine;
 • teadliku ja süsteemse kokkupuute loomine tööeluga läbi ettevõtete ja üldhariduskoolide koostöö; asjatundliku karjääriinfo pakkumine õppijatele;
 • lapsevanemate teadlikkuse tõstmine ja nende kaasamine laste võimalike karjäärivalikute toetamiseks teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas;
 • avalikkuse teadlikkuse tõstmine teaduse, tehnoloogia ja inseneeria olulisusest majandusinnovatsioonile ja ühiskonnale laiemalt.
 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused:
 • õpetajate ning õppejõudude teadlikkuse ja oskuste tõstmine õppetöö sidumiseks ühiskonna vajadustega;
 • kutse- ja kõrghariduse õppekavade ja keskhariduse õppesuundade arendamine, sh õppekavade täiendamine piirnevate ja teenindavate valdkondade õppeainetega (majandus, ettevõtlus, IT jne); tehnoloogilise õppekeskkonna ühiskasutuse arendamine (laborid ja õppevahendid);
 • kutseharidussüsteemi jätkuna tehnilise kõrghariduse omandamiseks paindlike õpiteede väljatöötamine;
 • kutse- ja kõrghariduses teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna õppijate toetussüsteemide juurutamine;
 • tööandjate kaasamine õppekavade väljatöötamisse ja praktikakorraldusse ning ettevõtete ja ettevõtjate ühenduste järelkasvuprogrammide elluviimine.
 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine ning selleks vajalikud tegevused:
 • kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja haridusasutuste koostöös innovaatiliste koostöövormide väljatöötamine LTT oskuste arendamiseks;
 • töökohtadel ja võtmeametites vajalike LTT oskuste teadvustamine tööandjate poolt; vastavatel ametikohtadel kutseliste inseneride rakendamine, mis motiveerib omandama insenerikutset ja tõstma kutsekompetentsuse taset.
 • teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna kiirest arengust ja muutumisest tingitud LTT oskuste täiendamiseks ja asjakohastamiseks täiendkoolituste pakkumine; täiend- ja ümberõppe programmide kavandamisel ettevõtete vajaduste arvestamine ning nende kaasamine vastavate programmide väljatöötamisse, täiend- ja ümberõppe toetussüsteemide loomine;
 • välismaal kõrgkooli lõpetanute Eestisse tagasipöördumise programmide väljatöötamine teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamiseks;
 • tööjõuvajaduste hindamise metoodika edasiarendamine ja täiustamine, võtmeametite kirjeldamine koos oskuste ja nõudlusega.

Teadus- ja tehnoloogiapaktiga liitumine ja selle koordineerimine

Pakt ja selle tegevuskava on avatud kõigile liitujatele, kes soovivad panustada ideede, tegevuste ja ressurssidega valdkonna edendamiseks. Algatajad kutsuvad paktis osalema avalikku ja kolmandat sektorit, sh ettevõtluse esindusorganisatsioone, eriala- ja kutseühendusi, kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid, akadeemilisi- ja haridusasutusi ning vabatahtlikke üksikisikuid. Kuna vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele on iga ministeerium vastutav oma valdkonna teadus- ja arendustegevuse korraldamise eest, siis oodatakse Teadus- ja tehnoloogiapaktiga liituma kõiki ministeeriume.

Teadus- ja tehnoloogiapakti elluviimise keskseks koordinaatoriks on Eesti Teadusagentuur, kes pakti rakendamiseks kutsub kokku nõuandva kogu, kuhu kuuluvad pakti erinevate huvipoolte esindajad.

Pakti tegevuskavaga määratletud tegevusi hakati ellu viima 2015. aastal.

© 2022 Eesti Inseneride Liit MTÜ