Liikmesorganisatsioonid

EIL liikmeskond

Eesti Inseneride Liidu liikmeskonna moodustavad 10 erialaorganisatsiooni, 4 insenerikoolitajast õppeasutust ning 4 ettevõtet. EIL-i liikmed edendavad inseneritegevust nii EIL kaudu tervikuna kui ka oma eriala tegevusvaldkonnas samal ajal järgides EIL põhikirja, EIL üldkoosoleku (üldkogu) ja juhatuse otsuseid. EIL-i liikmeks saamiseks esitavad inseneriühendused ja insenerikoolitajad kirjaliku avalduse EIL-i juhatusele, kes teeb mitte kauem kui ühe kuu aja jooksul otsuse.

EIL-i liikme õigused vastavalt kehtivale põhikirjale:

osaleda EIL-i korraldatavatel üritustel, saada EIL-lt infot kõigi tegevuste kohta; olla esindatud ja osaleda riikliku tehnikapoliitika väljatöötamisel ja hariduspoliitika kujundamisel; olla esindatud EIL-i juhatuses vastavalt üldkogu poolt määratud printsiibile; teha ettepanekuid ja järelpärimisi EIL-i juhatusele; kasutada EIL-i sümboolikat; EIL vahendusel saada oma nimekirjalise liikme kutsekvalifikatsiooni tunnustamist naaberriigis; taodelda euroinseneri kutset.

EIL-i liikme kohustused vastavalt kehtivale põhikirjale:

osaleda EIL-i tegevuses tema eesmärkide elluviimisel; propageerida inseneriteadmisi ja tõsta inseneri rolli ühiskonnas; täita EIL põhikirja, inseneri käitumiskoodeksit ja EIL eksperdi eetikakoodeksi; tasuda vastavalt EIL juhatuse poolt kehtestatud  korrale oma iga-aastane osamaks.

Inseneride erialaorganisatsioonid: Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing, Eesti Ehitusinseneride Liit (liikmed on Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus, Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts, Eesti Geotehnika Ühing, Eesti Veeinseneride Liit), Eesti Elektroenergeetika Selts, Eesti Mehaanikainseneride Liit, Eesti Mäeselts, Põlva Inseneride Liit, Eesti Soojustehnikainseneride Selts, Eesti Süsteemiinseneride Selts, Eesti Autoinseneride Liit; Narva Inseneride Liit

Insenerikoolitajad: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Lennuakadeemia

Tööandjad: KH Energia-Konsult AS, Viru Keemia Grupp AS, Grafitek OÜ, Ecomatic AS

23.09.2008 sõlmiti assotsiatsioonileping Eesti Teaduste Akadeemiaga. EIL-i assotseerumine Akadeemiaga toimus kahepoolse lepingu alusel, milles sätestati assotseerumise eesmärgid, mõlema osapoole ülesanded ja kohustused.

© 2022 Eesti Inseneride Liit MTÜ